Impact-trial

IMPlementation of a symptom based Algorithm for Calcium management after total Thyroidectomy

Impact-trial
Afgerond onderzoek

Achtergrond
Hypocalciëmie is een veel voorkomende complicatie na totale thyreoïdectomie. Ongeveer een kwart van de patiënten heeft postoperatief een verlaagd serum calcium. Resectie van één of meerdere bijschildklieren, maar ook (tijdelijke) ischemie of oedeem in het operatiegebied zijn mogelijke oorzaken van postoperatieve hypocalciëmie. Een evidence based richtlijn voor de behandeling van dit veelvoorkomende probleem bestaat helaas niet. De behandeling wordt doorgaans gebaseerd op het serum calcium en soms ook het parathormoon (PTH). Recent onderzoek suggereert echter dat dit in veel gevallen resulteert in overbehandeling en dat behandeling van alleen symptomatische patiënten efficiënt en veilig is. Naar aanleiding van deze observatie is voor de Nederlandse praktijk een behandelalgoritme ontwikkeld voornamelijk gebaseerd op symptomen. De verwachting is dat dit algoritme zal leiden tot optimalisatie van diagnostiek en onnodige behandeling kan voorkomen. Het aantal bloedafnames en polikliniekbezoeken en daarmee de belasting voor de patiënt zullen hierdoor afnemen. 


Doel
Het doel van deze studie is het onderzoeken van de effectiviteit en veiligheid van een nieuw behandelalgoritme voor de behandeling van hypocalciëmie na totale thyreoïdectomie. Dit zal worden onderzocht in een prospectieve multicenter trial in tien ziekenhuizen in de regio Rotterdam.  

Inclusiecriteria
1. Geplande totale of totaliserende thyreoïdectomie
2. Leeftijd ≥ 18 jaar

Exclusiecriteria
1. Preoperatief afwijkend gecorrigeerd serum calcium (referentiewaarden 2.20 -2.65 mmol/L)
2. Hyperparathyreoïdie
3. Epilepsie in de voorgeschiedenis
4. Zwangerschap
5. Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
6. Wilsonbekwaam

Contact
Voor meer informatie over de studie kunt u contact opnemen via schildklier@beterketen.nl

Andere studies

RABITO-studie

AchtergrondBehandeling van hyperthyreoïdie veroorzaakt door een autonome schildkliernodus geschiedt op dit moment door radioactief, I-131. Een veel voorkomende complicati...

Inform-2-trial

DoelHet valideren van een predictiescore die de kans voorspelt op schildklierhormoonsuppletie na hemithyreoidectomie. Deze score is gebaseerd op hetpreoperatieve TSH en de anti-TPO...

SchildklierNetwerk Database

Schildklier Netwerk DatabaseDe Schildklier Netwerk database is een regionale database, waarin retrospectief gegevens in gevoerd zijn en heden ten dagen prospectief bijgehouden word...

Deelnemende Centra